Факультет

Історія університету

Спеціальності

Історія факультету

Наші випускники

Життя факультету (презентація)

Науково-освiтня дiяльнiсть у галузi математики й механiки розпочалася в Київському унiверситетi вiд самого моменту його заснування (1834 р.). Механiко-математичний факультет як самостiйний пiдроздiл було створено в 1940 роцi. Зараз вiн по праву вважається провiдним в Українi серед факультетiв свого профiлю. У його структурi 9 кафедр (математичного аналiзу, iнтегральних та диференцiальних рiвнянь, математичної фiзики, геометрiї, алгебри, теорiї ймовiрностей та математичної статистики, загальної математики, теоретичної та прикладної механiки, механiки суцiльного середовища), 2 навчальнi та 3 науково-дослiднi лабораторiї, iнформацiйно-обчислювальний сектор. На факультетi на постiйнiй основi працює 25 професорiв, 45 доцентiв та 23 асистенти, причому серед останнiх майже половина – кандидати наук.

Зараз важко, мабуть, знайти молоду людину, яка б не мрiяла пiсля закiнчення середньої школи здобути якiсну вищу освiту. Вибираючи вищий навчальний заклад, той чи iнший факультет, не зайве помiркувати над таким запитанням: а чи не станеться так, що в наш динамiчний час знання, набутi впродовж п’яти-шести рокiв навчання у вузi, невдовзi пiсля його закiнчення виявляться безнадiйно застарiлими, або ж найпрестижнiша i найпривабливiша на момент вступу професiя не користуватиметься попитом на ринку працi?

Iстотною особливiстю математичної освiти є високий ступiнь її унiверсальностi. Справа в тiм, що дуже часто однi й тi ж математичнi моделi i методи виявляються ефективним iнстументом аналiзу, абсолютно рiзних, на перший погляд, об’єктiв, процесiв i явищ. Математика пустила глибоке корiння практично в усi сфери людських знань: у природничi i технiчнi науки, економiку, соцiологiю, медицину тощо. Вiдтак, правомiрно говорити про математизацiю сучасної науки.

Варто заакцентувати увагу на тому, що в останнi десятирiччя математичнi методи знайшли яскраве застосування в царинi економiки, у фiнансовiй i страховiй дiяльностi. Цiкавим є й такий факт: актуальнi в наш час проблеми захисту iнформацiї пiддаються розв’язанню засобами абстрактних алгебричних теорiй – теорiї чисел, теорiї груп. Величезну роль в управлiннi економiчною дiяльнiстю пiдприємств, складними технiчними об’єктами вiдiграють рекомендацiї математикiв-фахiвцiв з дослiдження операцiй та оптимального керування. Створення ж нових технологiй, зразкiв нової технiки вимагає використання глибоких теоретичних результатiв, здобутих у таких роздiлах механiки як теорiя гiроскопiв, теорiя пружностi, аерогiдродинамiка.

Факультетськi навчальнi плани та програми навчальних дисциплiн вiдповiдають найвищим мiжнародним стандартам. Про якiсть пiдготовки студентiв механiко-математичного факультету красномовно свiдчать результати їх виступiв на мiжнародних олiмпiадах. Завдяки тому, що професори i доценти факультету пiдтримують тiснi творчi зв’язки зi своїми закордонними колегами, кращих випускникiв охоче запрошують для продовження навчання в магiстратурi та аспiрантурi унiверситетiв США, Нiмеччини, Голландiї i т.д.

За останнi роки пiсля облаштування на факультетi п’яти комп’ютерних класiв суттєво зросла ефективнiсть викладання дисциплiн iнформацiйно-обчислювального циклу. Значну роботу було проведено й по створенню розгалуженої комп`ютерної мережi. Зараз кожна кафедра має вихiд до iнтернет-ресурсiв. Зокрема, спiвробiтники факультету мають доступ до електронної бази даних реферативного журналу Zentralblatt MATH Європейського математичного товариства.

Широке мiжнародне визнання дiстали науковi здобутки вчених механiко-математичного факультету. Зараз тут функцiонують всесвiтньо вiдомi науковi школи з алгебри, диференцiальних рiвнянь, теорiї ймовiрностей, механiки.

У 2015 році мехмат святкував 75-річний ювілей свого заснування

Детальнiшу iнформацiю для абiтурiєнтiв про факультет можна знайти на сторiнцi Абітурієнту.

Декан механіко-математичного факультету – Доктор фiз.-мат. наук, професор М.Ф. Городній