Програма розвитку кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Вступ. Кафедра загальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка є однією із найстаріших на факультеті і має багату історію. Вона була створена в 1934 році для викладання вищої математики на факультетах університету.

Першим її завідувачем був член-кор. АН УРСР В.Є.Дяченко, відомий фахівець в галузі механіки, математичної фізики, теорії відносності, електронної оптики.

З 1954 по 1969 рік кафедрою керував проф.Ф.С.Гудименко, основним напрямком наукових досліджень якого були диференціальні рівняння.

В 1969-1970 навчальному році кафедрою завідував декан механіко-математичного факультету, профессор В.Й.Путята – фахівець у галузі механіки.

З 1970 по 1981 рік кафедру очолював професор І.А.Павлюк, відомий своїми працями в галузі асимптотичної теорії диференціальних рівнянь. У цей період наукова діяльність кафедри стосувалася теорії диференціальних рівнянь, теоретичної та прикладної механіки, алгебри та теорії ймовірностей.

З 1981 р. по 2003 р. кафедру загальної математики очолював професор Г.Л. Кулініч – праці якого у галузі стохастичних диференціальних рівнянь одержали широке визнання міжнародної спільноти. Ним підготовлено 18 кандидатів наук, серед яких 5–теперішні викладачі кафедри. За цей час відбулися суттєві зміни у науковій та освітній роботі кафедри. Запрацював науковий семінар з теорії стохастичних рівнянь та суміжних питань. Колективом кафедри загальної математики було написано багато підручників та навчальних посібників, які успішно використовуються студентами не тільки нашого університету, а й інших учбових закладів України.У 1989 році на кафедрі була відкрита нова спеціалізація “математичне моделювання”.

З 2003 року по червень 2022 року кафедру очолював професор О.М. Станжицький. З липня 2022 року і по теперішній час обов’язки завідува ча кафедри виконує академік НАН України Перестюк М.О. На даний момент колектив кафедри налічує 11 викладачів: 2 професори (М.О. Перестюк, З.О. Вижва), 5 доцентів (М.В. Грисенко, О.В. Ільченко, О.В. Перегуда, С.В.Кушніренко, А.Ю. Рижов ), 4 асистенти з науковим ступенем кандидата фіз.-мат. наук (Т.В. Шовкопляс, Т.В. Климчук, Ф.А. Асроров, О.О. Чернова). По відділенню цільової підготовки НАН України до викладання вибіркових курсів залучено члена–кореспондента НАН України, доктора фіз.-мат. наук, професора, завідувача відділу «Нелінійних коливань та теорії диференціальних рівнянь» Інституту математики НАН України О.А. Бойчука. Також до викладання залучені викладачі університету М. Драгоманова: професор, доктор фізико-математичних наук, декан фізико –математичного факультету М.В. Працьовитий та доцент, кандидат фізико –математичних наук, завідувач кафедри вищої математики Я.В. Гончаренко.  Основними напрямками наукових досліджень викладачів кафедри є: диференціальні, різницеві та стохастичні рівняння, статистичне моделювання у геологічних процесах та медицині, математичне моделювання фінансових і економічних процесів, методика викладання математики.

2. Пріоритетні напрямки роботи кафедри. У своїй роботі кафедра повинна керуватися основними положеннями Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 роки.

Основними тенденціями у розвитку кафедри загальної математики повинні стати:

 1. надання у воєнний період безперервних якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти всіх рівнів, а саме встановлення і підтримка неперервної комунікації викладачів із студентами із використанням різноманітних платформ дистанційного навчання. При цьому використовувати, за необхідності, як синхронну (за розкладом) так і асинхронну форми навчання

 2. у післявоєнний період забезпечити безболісний перехід від дистанційної до очної форми навчання. Особливу увагу приділити відновленню психологічного стану студентів та співробітників. Активізувати роботу із залучення до навчання в університеті іноземних студентів та аспірантів.

 3. активно розширювати співпрацю із провідними міжнародними університетами та науковими центрами, особливу увагу приділити грантовим проектам, що матимуть відношення до відбудови держави у післявоєнний період.

 4. удосконалення існуючих і запровадження нових форм навчально-методичної та науково-дослідної роботи шляхом впровадження індивідуально орієнтованих технологій навчання;

 5. гармонійне поєднання проведення науково-дослідної роботи із процесом навчання;

 6. впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;

 7. прагнення підвищити рівень наукової роботи і якість освіти до світових стандартів;

 8. забезпечення підготовки професіоналів з високим рівнем математичної освіти, здатних застосовувати математичні методи у різноманітних галузях народного господарства країни;

 9. підвищення конкурентного статусу кафедри у підготовці фахівців природничих спеціальностей з високим математичним рівнем на міжнародному та національному ринку освітніх послуг;

 10. підняття рівня публікаційної активності з метою прийняття участі у виконанні міжнародних наукових та освітніх грантових програм;

 11. поглиблення наукової та методичної співпраці із факультетами та інститутами університету, де кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін;

 12. розвиток міжнародної міжвузівської співпраці з метою зміцнення авторитету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та механіко-математичного факультету у міжнародному освітньо-науковому просторі.


3. Навчально-методична робота.

Програма розвитку навчально-методичної діяльності на кафедрі передбачатиме:

 • оновлення та удосконалення власних освітніх програм підготовки фахівців навчальних дисциплін на рівнях бакалавра, магістра та доктора філософії з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій та стандартів формування компетентностей і новітніх досягнень у галузі математичного моделювання та середньої освіти;

 • складання сумісних навчальних програм та створення і викладання спільних спеціальних курсів для тих інститутів та факультетів, де кафедра забезпечує викладання математики;

 • підвищення якості викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, шляхом інтеграції до сучасних форм і методів організації навчального процесу новітньої інформації щодо останніх наукових досягнень у відповідних галузях, зокрема комп’ютерних та особистісно-орієнтованих; оптимізація складових даних дисциплін у плані співвідношення теоретичної та практичної частин; запровадження викладання окремих курсів англійською мовою;

 • удосконалення існуючих та розробка нових методів перевірки якості результатів навчання студентів;

 • суттєве оновлення методичної бази навчального процесу, зокрема, за рахунок написання підручників та посібників з математики, орієнтованих на конкретні спеціальності (біологи, геологи, географи, економісти) та методики навчання математики;

 • залучення до освітнього процесу провідних вітчизняних та зарубіжних науковців;

 • удосконалення програми виробничої та педагогічної практик студентів, встановлення звязків з можливими роботодавцями для студентів кафедри і всього факультету.


4. Наукова робота та міжнародні зв’язки.

У даному напрямку робота кафедри повинна базуватися на основних положеннях Розділу II «Дослідження та інновації» Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 роки. Пріоритетними завданнями в науковій роботі кафедри повинні бути:

 • інтенсифікація наукової активності співробітників кафедри щодо публікацій результатів їх досліджень у високорейтингових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

 • підвищення рейтингів та індексів цитування співробітників кафедри;

 • виконання держбюджетної теми та участь у різноманітних конкурсах із залучення міжнародних грантових коштів;

 • якнайширша участь співробітників кафедри у міжнародних наукових конференціях та семінарах, із залучення до цього студентів та аспірантів;

 • продовження та поглиблення співробітництва із вченими з інших країн (США, Китай, Німеччина, Казахстан та інші) з метою написання та виконання міжнародних грантових проектів (Горизонт -2020, Еразмус+,NSF тощо);

 • робота постійно діючого наукового семінару кафедри;

 • підготовка та видання індивідуальних та колективних монографій.


5
. Робота з абітурієнтами та студентами

На кафедрі планується:

 • проводити профорієнтаційну роботу серед школярів з метою їх залучення до навчання в університеті, участі в олімпіадах з математики, конкурсах МАН України, днях «відкритих дверей» та інших аналогічних заходах;

 • підтримувати та розширювати зв’язок із випускниками кафедри для поширення інформації про факультет та університет, популяризації університетських традицій;

 • залучати студентів кафедри до виконання наукових досліджень, підготовку ними наукових публікацій та доповідей на наукових конференціях;

 • активізувати участь студентів кафедри у програмах академічної мобільності;

 • організовувати зустрічі студентів із провідними зарубіжними вченими;

 • допомагати студентам у вирішенні побутових проблем, сприяти їх працевлаштуванню, тощо.


6. Робота з кадрами.

В своїй кадровій роботі кафедра керуватиметься концепцією кадрової політики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Результатом цієї роботи має стати:

 • підвищення кваліфікації викладачів у зарубіжних навчально-наукових закладах на основі сучасних вимог щодо академічної мобільності, стажування у провідних установах;

 • підвищення викладачами кафедри своєї кваліфікації відповідно до вимог щодо її періодичності та ефективності з відповідним посиленням контролю за її результатами і наслідками;

 • регулярне заслуховування звітів викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи, виконання зобов’язань, передбачених контрактами;

 • моніторинг рівня цитування викладачів кафедри у базах Scopus, Web of Science, Google Scholar і основних здобутків співробітників кафедри на наукових семінарах кафедри та факультету;

 • взаємовідвідування відкритих лекцій, їх аналіз та обговорення на засіданнях кафедри.

Програму розвитку кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготував доктор фізико-математичних наук, професор Станжицький Олександр Миколайович.

Обговорено та прийнято за основу ухвалою кафедри загальної математики (витяг із протоколу засідання кафедри № 5 від 18 листопада 2022 р.)